Gmina Raciąż – ekologia, rodzina, nowoczesność

Gmina Raciąż leży na pograniczu dwóch regionów geograficznych Wysoczyzny Płońskiej i Równiny Raciąskiej, zajmując powierzchnię 244,45 km2. Obszar ten ma charakter typowo rolniczy i stanowi przeważający sektor w gospodarce gminy.

Okolice Raciąża mogą pochwalić się czystym środowiskiem naturalnym oraz tym, że niemal w całości wpisana jest między korytarze ekologiczne towarzyszące Wkrze i Wiśle. Cały obszar gminy znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”, północna część z pradoliną Raciążnicy należy do Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w granicach którego znajduje się Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Pólka-Raciąż z kompleksem terenów bagiennych i potorfi oraz użytki ekologiczne.

Aby utrzymać przyrodę w pierwotnym jej stanie, gmina inwestuje ogromne środki w ekologie. Dzięki zadaniom realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, udało się poprawić infrastrukturę techniczną, oraz warunków życia mieszkańców gminy Raciąż, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, co wpłynie na poprawę warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i agroturystycznej.

W ramach zadania wykonano 114 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie tarczowego złoża biologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Wartość inwestycji ogółem 2 489 775,61 zł brutto. Gmina wybudowała też za kwotę blisko 5 milionów złotych oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Unieck.

Gminie Raciąż wydatnie pomaga też młodym rodzinom W 2011 roku uruchomiono 7 punktów przedszkolnych w następujących miejscowościach: Stare Gralewo, Koziebrody, Kraszewo-Gaczułty, Raciąż, Krajkowo, Kodłutowo, Unieck.

Ośrodki Edukacji Przedszkolnej zostały powołane w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Raciąż uzyskała dofinansowanie w kwocie 686.890,00 zł, co pozwoli objąć wychowaniem przedszkolnym wszystkie dzieci zamieszkałe w gminie.

W konkursie WÓJT ROKU 2011 organizowanym przez Program Pierwszy Telewizji Polskiej pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Wójt Gminy Raciąż zdobył największą liczbę głosów spośród wójtów z Mazowsza. Znalezienie się w finale tak prestiżowego plebiscytu i zdobycie największej liczby głosów spośród wójtów z Mazowsza stanowi wymowny dowód uznania za niezwykle aktywną i owocną działalność samorządową.

Raciąż inwestuje też w nowe technologie. Rada Gminy wyraziła wolę przystąpienia do realizacji projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Przyjęła uchwałę, że w latach 2013-2015 zabezpieczy na ten cel w budżecie gminy kwotę ok. 190 tys. zł, jako wkład własny gminy. Resztę pozyska ze środków unijnych, wniosek już został złożony. Jego realizacja oznacza, że 150 gospodarstw domowych na terenie gminy Raciąż otrzyma sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, z pomocą techniczną przy jego instalowaniu w domu i serwisem w trakcie eksploatacji oraz bezpłatny dostęp do Internetu.

Gmina Raciąż zamierza też budować w Kraszewie zbiornik retencyjny o powierzchni 93,54 ha. Rozważano trzy lokalizacje budowy zbiornika. Wybrano grunty położone na terenie trzech miejscowości: Budy Kraszewskie, Kraszewo Gaczułty i Kraszewo Rory – obok utworzonego w 2004 roku przez wojewodę, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Zbiornik retencyjny ma być budowany na Raciążnicy, na nieużytkach i torfowiskach. Ziemia z wykopu zbiornika (setki metrów sześciennych) zostanie wykorzystana do ukształtowania terenu przy zalewie. Wykupiono już 58,4588 ha.

 

URZĄD GMINY RACIĄŻ

ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż

tel. (23) 679-12-80; (23) 679-13-06

faks (23) 679-12-75

e-mail: wojt@gmina.raciaz.iap.pl

www.gmina.raciaz.iap.pl


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły