Gmina Promna nasza mała ojczyzna

Promna jest gminą wiejską, zajmuje powierzchnię 120,74 km2, którą zamieszkuje 5739 mieszkańców. W gminie jest 38 miejscowości, które tworzą 32 sołectwa. Każda miejscowość ma swoją historię.

Gmina Promna położona jest w województwie mazowieckim, powiecie białobrzeskim, gdzie dominuje krajobraz nizinny. W gminie Promna występują ciekawe walory krajobrazowe, które tworzy skarpa nadpiliczna. Ze względu na stopień przemian cywilizacyjnych występuje krajobraz kulturowy rolniczy i zurbanizowany. Począwszy od okresu średniowiecza naturalną granicę pomiędzy Małopolską a Mazowszem stanowiła rzeka Pilica. Niewiele z historycznie ukształtowanych odrębności pomiędzy tymi krajami zachowało się do dziś w sferze dziedzictwa kultury materialnej lub poczucia tożsamości i tradycjach nadpilickiego rejonu. Rejon ten różni się fizjonomicznie od obszaru położonego na południe od Pilicy bardziej rozproszoną zabudową wiejską, w tym także dużą ilości dworów. Ten typ osadnictwa związany był z korzystnymi warunkami rozwoju rolnictwa (dobre gleby, które były podstawą rozwoju gospodarki folwarcznej, a następnie specjalizacji sadowniczej).

Na terenie gminy działają różne organizacje i stowarzyszenia, np. Koła Gospodyń Wiejskich, 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Rykały, Przybyszew, Promna, Pnie, Pacew, Osuchów, Olszamy, Góry, Broniszew, Biejków, Biejkowska Wola, Daltrozów) z tego 3 wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Na terenie gminy działa Ludowy Klub Sportowy „Promna” specjalizujący się w grze w piłkę nożną. Obecnie nasi sportowcy rozgrywają mecze w klasie A okręgu radomskiego. W gminie Promna znajdują się trzy szkoły podstawowe (Olkowice, Promna, Przybyszew) i jedno publiczne gimnazjum w Adamowie. Przy szkołach działają uczniowskie kluby sportowe.

Na terenie gminy Promna znajdują się zabytkowe budowle i parki. Gminna Ewidencja Zabytków składa się z 54 zabytków w tym m.in.: 11 kapliczek przydrożnych (Biejkowska Wola, Daltrozów, Jadwigów, Mała Wieś, Lisów, Nowy Przybyszew, Osuchów, Promna, Przybyszew), 5 parków (Piekarty, Promna, Rykały, Biejkowska Wola, Nowy Przybyszew), 2 pałaców (Promna, Rykały), 2 kościołów (Promna, Przybyszew). Najstarszymi zabytkami na terenie gminy są zajazd w Przybyszewie i Pałac w Promnie – obydwa z XVIII w.

Szczególny charakter gminy Promna stanowiący dużą atrakcję turystyczną ma dolina rzeki Pilicy przebiegająca przez miejscowości Osuchów, Przybyszew, Pacew, Góry, Falęcice, Promna, Biejkowska Wola i Biejków. Obszary te należą do programu ochrony przyrody NATURA 2000. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej  Europy.

Od 2007 roku gmina intensywnie się rozwija. Przebudowano ok. 30 km dróg gminnych, wybudowaliśmy most przez rzekę Pilicę w miejscowości Biejków łączący gminę Promna z gminą Białobrzegi, dwa skwery w Promnie i Przybyszewie, gminne boisko sportowe w Falęcicach, kompleks sportowy ORLIK w Przybyszewie. Zmodernizowane były wodociągi w Przybyszewie, Pacewie i Falęcicach. Zakupiono trzy samochody strażackie dla OSP. Przy Szkole Podstawowej w Przybyszewie został wybudowany plac zabaw. Były remontowane szkoły, strażnice OSP, ośrodki zdrowia i wiele innych mniejszych inwestycji.

Gmina realizuje różne projekty unijne z Programu Kapitał Ludzki skierowane do uczniów, młodzieży i osób bezrobotnych.

Wszyscy mieszkańcy są na bieżąco informowani, o tym co dzieje się w ich gminie, gdyż wydawany jest własny, bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Promna.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły