Nie przegap swojej szansy

Obecnie wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami związanymi z przemianami gospodarczymi zachodzącymi w regionach naszego kraju oraz w poszczególnych sektorach gospodarki. Z punktu widzenia przedsiębiorstw konieczne wydaje się przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych oraz zmian profilu działalności. Jednak zmiany organizacyjne, a zwłaszcza przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych niosą ze sobą m.in. ryzyko redukcji zatrudnienia oraz wymagają akceptacji pracowników, partnerów społecznych i gospodarczych. Zatem niezbędne jest zapewnienie wsparcia przedsiębiorstwom oraz osobom objętym tymi procesami. Jednym ze sposobów walki z ww. zjawiskami może być samozatrudnienie i rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Środki finansowe na start własnej działalności gospodarczej można uzyskać dzięki uczestnictwu w jednym z projektów w ramach Poddziałania 8.1.2.

W tym roku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych ogłoszone zostaną dwa konkursy w ramach Poddziałania 8.1.2-Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W ramach pierwszego konkursu nabór planowany jest od 5 marca do 3 kwietnia 2013 r., natomiast w ramach drugiego konkursu od 4 lipca do 1 sierpnia 2013 r. Typy realizowanych operacji przewidziane w konkursach ukierunkowane są na pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy, i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. Wsparcie przeznaczone zostanie dla osób zwolnionych (dotyczy to osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement. Outplacement jest to profesjonalne wsparcie w zakresie zminimalizowania negatywnych skutków zwolnień z zakładów pracy. Zapewnia pozytywny odbiór przeprowadzanych zmian przez pracowników pozostających w firmie, a tym samym chroni organizacje przed spadkiem motywacji i wydajności. Program niwelowania negatywnych skutków zwolnień minimalizuje także ryzyko odejścia kluczowych pracowników i ułatwia negocjacje z istniejącymi w firmie związkami zawodowymi. Dobrze przeprowadzony powoduje, iż zwolnienia postrzegane są przez pracowników jako konieczne dla dobrego funkcjonowania firmy ruchy kadrowe. Narzędziami outplacementu są usługi rynku pracy obejmujące w szczególności: doradztwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikujących, kursów doszkalających, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przykładem dobrze zrealizowanego projektu w ramach Poddziałania 8.1.2, dzięki któremu wiele osób mogło otworzyć własną działalność gospodarczą jest projekt systemowy zrealizowany w województwie mazowieckim przez Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Ciechanowie pn. „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie”. Projekt skierowany był do osób, które utraciły bądź były zagrożone utratą pracy w firmach na Mazowszu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (zagrożoną była osoba przewidziana do zwolnienia, zatrudniona u pracodawcy, który przechodził procesy adaptacyjne i modernizacyjne). Do udziału w projekcie zakwalifikowano 500 uczestników. Nabór odbywał się z udziałem doradców zawodowych, którzy oceniali predyspozycje przedsiębiorcze kandydatów. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w postaci indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz uczestniczyli w szkoleniu zawodowym „Współczesne metody zarządzania firmą”. Zakres szkolenia uzgodniono z doradcami zawodowymi na podstawie indywidualnych oczekiwań uczestników, ich predyspozycji i oczekiwań rynku pracy. Po ukończonym szkoleniu zawodowym 80 proc. uczestników projektu zakwalifikowano do udziału w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości”. Szkolenie zakończone zostało egzaminem, a pozytywny wynik był jednym z warunków ubiegania się o przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szkolenie obejmowało podstawowe zagadnienia związane z uruchomieniem firmy, tj. koncepcji działalności gospodarczej, procedury jej rejestracji, źródeł finansowania przedsięwzięcia oraz marketingu i analizy rynkowej.

Ponadto w ramach szkolenia odbyły się warsztaty „Mój biznesplan”. Uczestnicy, których biznesplany zostały najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków, po zarejestrowaniu działalności gospodarczej otrzymali wsparcie kapitałowe tj. dotację inwestycyjną w wysokości do 40 tys. PLN oraz podstawowe wsparcie pomostowe – 6 rat miesięcznych po 1 tys. PLN. Ponadto mikroprzedsiębiorcy w ramach projektu otrzymali 500 godz. indywidualnego wsparcia doradczego z zakresu prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. Dzięki projektowi uruchomiono 349 nowych działalności gospodarczych.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły