Gmina Załuski – Truskawkowe Dziedzictwo Mazowsza

Gmina Załuski, położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płońskiego. Zajmuje powierzchnię 112 km2, co stanowi 8,09 proc. ogólnej powierzchni powiatu. Zamieszkuje ją 5 687 osób. Gmina leży po obu stronach drogi krajowej nr 7 relacji Warszawa-Gdańsk.

Dumą gminy jest rolnictwo, a szczególnie uprawa truskawek. Dlatego co roku władze organizują „Festiwal Truskawki”. To doskonały sposób na promocję miejscowości. Festiwal z roku na rok przyciąga coraz więcej widzów. Dzieje się tak głównie dlatego, że pomysłodawca imprezy, wójt gminy Załuski Romuald Woźniak, stara się, aby podczas festiwalu każdy z gości dobrze się bawił. Program jest tak pomyślany, że zarówno dzieci jak i dorośli znajdą w nim coś dla siebie. Festiwal truskawki to tylko jeden z elementów zakrojonej na szeroką skalę akcji promocyjnej prężnej gminy Załuski.

Władze samorządowe na czele z wójtem Romualdem Woźniakiem uznały bowiem, że promocja gminy jest jednym ze sposobów wspierania jej rozwoju. Odpowiedni marketing to nie tylko mniejsze bezrobocie w regionie, czy większe wpływy z turystyki, ale przede wszystkim szansa na rozwój i wyższą jakość życia mieszkańców. Bez mocnej i skutecznej promocji gmina nie może liczyć na zainteresowanie inwestorów.

Działania promocyjne podejmowane przez gminę Załuski to m.in.:

  1. Stworzenie portalu internetowego gminy Załuski.
  2. Obecność w mediach i publicystyce.
  3. Organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju imprez.
  4. Promowanie gminy Załuski na targach, wystawach, giełdach i konferencjach.
  5. Współpracę z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (MODR) Oddział Poświętne oraz placówkami terenowymi KRUS, Urzędem pracy w Płońsku, ARiMR, ARR, Lokalną Grupą Działania „Przyjazne Mazowsze” oraz lokalnymi Stowarzyszeniami, które promują nasze produkty lokalne.
  6. Współpraca z Gminnym LKS „KORONA” Karolinowo.
  7. Udzielanie informacji o możliwościach inwestowania i rozwoju w gminie.
  8. Współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami i firmami w zakresie promocji.
  9. Utworzenie punktu konsultacyjno-doradczego dla przedsiębiorców i mieszkańców.
  10. Wydawanie swoich własnych publikacji takich jak: folder gminy Załuski, album o gminie Załuski, mapa turystyczna, folder o otwartej na tym terenie ścieżki pieszej i rowerowej przyrodniczo-dydaktycznej „Uroczysko Złotopolice”.

11. Udziały w różnych konkursach. W 2008 roku gmina Załuski zdobyła tytuł „Gminy Fair Play 2008”. Rok 2011 to nagroda w plebiscycie „Euro Gmina” w kategorii „Lider rolnictwa” oraz w 2013 r. Certyfikat „Europejski Rejestr Renomowanych”

Gmina nie skupia się jednak tylko na promocji. Ważne są również inwestycje. Obecnie na terenie gminy Załuski inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, oświaty, OSP realizowane są tak, aby widoczny był równomierny rozwój całej gminy. Dzięki temu poprawia ona swoją pozycję konkurencyjności jako miejsce do życia i rozwoju. Większość inwestycji możliwa jest do zrealizowania dzięki środkom, które zostały pozyskane z różnych programów pomocowych.

Jedną z takich inwestycji jest zakończona w 2010 roku budowa boiska do piłki nożnej. Środki pozyskane zostały z programu „Odnowa i rozwój wsi”, obecnie będą realizowane jeszcze 4 projekty z tego działania m.in.: odnowa miejscowości – Wojny, Załuski i Smulska.

Duży nacisk inwestycyjny kładziony jest na oświatę. Wszystkie szkoły na terenie gminy zostały wyremontowane, a w szkołach odbywają się programy realizowane z pozyskanych funduszy m.in. „Zagrajmy o sukces”, „Uczę się dla siebie”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”.

Obecnie gmina jest w trakcie realizacji projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Załuski”, z którego zakupiono komputery dla świetlic i mieszkańców.

Gmina Załuski dba również o ekologię. Jest gminą w 100 proc. zwodociągowaną, a od 2007 roku, kiedy rada gminy podjęła decyzje o budowie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków ma miejsce uporządkowywanie gospodarki ściekowej. W roku 2012 została zakończona gazyfikacja gminy W 2012 roku został zmodernizowany budynek Urzędu Gminy Załuski.

Należy podkreślić, że sukces gminy to nie tylko zrealizowane inwestycje, to przede wszystkim konkretni ludzie: wójt – Romuald Woźniak, przewodniczący Rady – Adam Gorzkowski, wiceprzewodniczący Rady – Jan Kazimierczak oraz radni, którzy decydują o budżecie i wyznaczają kierunki rozwoju gminy. Dzięki decyzji wójta i radnych gmina Załuski staje się coraz lepszym miejscem do życia i zakładania rodziny.

 

Urząd Gminy Załuski

Załuski 67

09-142 Załuski

tel./faks: 23 661 90 13

e-mail: ugzaluski@bip.org.pl

www.zaluski.pl


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły