Gmina Opatowiec – tu historia łączy się z nowoczesnością

Gmina Opatowiec to jedna z najpiękniejszych gmin w  województwie świętokrzyskim, położona w samym sercu historycznej Małopolski, jest jednocześnie najdalej wysuniętą na południe gminą województwa. Obejmuje swoim zasięgiem 20 sołectw, liczy nieco ponad 3500 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 6841 ha. Siedzibą gminy jest Opatowiec, położony malowniczo u ujścia Dunajca do Wisły, przy trasie drogi krajowej nr 79 Kraków-Sandomierz.

Pierwsze wzmianki o Opatowcu pochodzą z XI wieku, kiedy to Judyta żona księcia Władysława Hermana nadała wieś Opatowiec opactwu Benedyktynów z Tyńca. Od wieków Opatowiec był ważnym miejscem na szlakach handlowych i komunikacyjnych. To tutaj wiodły szlaki handlowe ze Śląska na Ruś Kijowską i z Krakowa do Wilna, a przeprawa przez Wisłę sprzyjała rozwojowi handlu, myśli technicznej, rzemiosła, kultury i sztuki. Stąd wywodzą się św. Andrzej Świerad i Marek z Opatowca. Tutaj gościli królowie, książęta, tu swe domostwa budowało bogate mieszczaństwo. Obecność spławnej Wisły i urodzajność lessowych czarnoziemów sprzyjała budowie spichlerzy, kościołów i portów rzecznych – pamiątki tamtych czasów do dziś zdobią okolicę. Konsekwencją historycznego położenia gminy jest jej przynależność do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński oraz współpraca w ramach Międzynarodowego Parku Turystyczno-Kulturowego „Via Jagiellonica”, której celem jest powołanie w Opatowcu Parku Pielgrzymów do Świętego Jakuba. Gmina obfituje w zabytki, piękne krajobrazy, miejsca urokliwe i tajemnicze, gościnnych mieszkańców, zajazdy, lasy, sprzyjające warunki do wypoczynku i uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, jazdy konnej, myślistwa, wędkarstwa i wielu innych aktywności.

Prawdziwą gratką dla pasjonatów końskich piękności jest organizowany corocznie w lipcu Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich. Ta prestiżowa wystawa jest dumą lokalnego samorządu, a dla znawców i hodowców koni jedną z najważniejszych i najciekawszych imprez w kraju. Kilkaset hektarów malowniczych, nadwiślańskich błoń idealnie nadaje się do organizowania tego typu wystawy. Championat organizowany jest po raz czternasty, z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem.

Nieopodal błoń znajduje się opatowiecki rynek, który w ubiegłym roku, po raz pierwszy w swojej historii był miejscem organizacji dożynek powiatowych. W tym dniu zmienił się w kolorowy jarmark, gdzie przechadzając się alejkami można było podziwiać wieńce dożynkowe, barwne ludowe stroje, oglądać wystawy płodów rolnych, kosztować wybornych potraw regionalnych i miodów z okolicznych pasiek.

Szczególne miejsce w kultywowaniu tradycji narodowej zajmują jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę. W tym roku OSP Opatowiec obchodziła jubileusz 125-lecia swojej działalności, zaś OSP w Kocinie świętowała 90-lecie. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych udaje się odnawiać strażnice OSP i doposażyć jednostki w nowoczesny sprzęt.

Pozytywnym zjawiskiem, jakie daje się zauważyć jest wzrost aktywności i zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy gminy. Przykładem jest choćby to, że w ciągu ostatnich dwóch lat powstało pięć Kół Gospodyń Wiejskich, które są zarejestrowane w Rejestrze Członków Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach. Koła te kultywują tradycje lokalne, współpracują z wójtem gminy, Domem Kultury w Opatowcu, jednostkami OSP, szkołami oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ich działalność oparta jest na wolontariacie oraz wspierana ze środków publicznych, pochodzących z budżetu gminy.

Dzięki staraniom komitetów obywatelskich w Opatowcu powstał jeden z piękniejszych w Polsce pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, który stoi przy brzegu Wisły, witając przybywających do Opatowca z ziemi małopolskiej. Przykładem innej obywatelskiej inicjatywy jest oddana do użytku wieża hejnałowo-zegarowa nad strażnicą OSP w Opatowcu, z której w samo południe nad opatowieckim rynkiem rozbrzmiewa oficjalny hejnał gminy.

Sześcioletnią tradycją może poszczycić się organizowany w Krzczonowie Gminny Dzień Kobiet. Dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców tej miejscowości, przy wsparciu samorządu i posła do PE Czesława Siekierskiego gości rokrocznie kilkaset pań z terenu całej gminy.

Prawdziwym oczkiem w głowie władz samorządowych jest oświata, której finansowanie stanowi znaczącą pozycję gminnego budżetu. Dzięki doskonałej współpracy samorządu i dyrektorów szkół, udaje się w pełni wykorzystywać środki unijne i aktywnie reagować na zmiany jakie pojawiają się w otoczeniu oświaty. Niedawno rozpoczął się remont hali sportowej, budowa nowoczesnych sanitariatów i dodatkowego pomieszczenia w Zespole Szkół w Opatowcu. Planowany termin zakończenia inwestycji umożliwi dzieciom i młodzieży powitanie roku szkolnego w nowym obiekcie sportowym.

Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej i władz gminy w Szkole Podstawowej w Krzczonowie otwarto nowoczesne, bogato wyposażone przedszkole, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoły są systematycznie doposażane ze środków unijnych w materiały i pomoce dydaktyczne. W ramach licznych projektów uczniowie mają możliwość uczestniczenia w interesujących zajęciach pozalekcyjnych. Zakończono m.in. realizację projektu „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”, na realizację oczekują kolejne pozytywnie zaopiniowane projekty: „Mierzymy w stronę gwiazd” i „Z wiedzą do Europy”. By podnieść jakość kształcenia wiele uwagi poświęca się również rzeczywistemu doskonaleniu nauczycieli. Dzięki wsparciu EFS podnoszą oni swoje kwalifikacje i zdobywają doświadczenie uczestnicząc w szkoleniach na platformie E-learningowej, prowadzonej przez liderów nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania. Gmina Opatowiec jako pierwsza w powiecie kazimierskim zamierza od nowego roku szkolnego wdrożyć w szkołach system dzienników elektronicznych.

Znaczną część środków gmina przeznacza na inwestycje – zwłaszcza w infrastrukturę drogową. W 2013 roku jedną z wiodących kwestii stało się uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy. Zakończono budowę kanalizacji w Krzczonowie – całość inwestycji pochłonęła prawie 2 mln zł. W terenach o mniej zwartej zabudowie realizuje się jedną z większych inwestycji ekologicznych w powiecie kazimierskim – budowę 143 przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 3 mln zł i w 75 proc. zostanie sfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Coraz więcej właścicieli gospodarstw jest zainteresowanych przystąpieniem do programu, dlatego też planuje się w przyszłości kolejny nabór wniosków.

Gmina prowadzi szeroką kampanię promocyjną i informacyjną. Kolejny raz ukaże się czasopismo „Biuletyn Informacyjny z życia Gminy Opatowiec”. Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa: www.opatowiec.pl i Biuletyn Informacji Publicznej.

Za najważniejszą zmianę ostatnich lat wójt gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk uważa zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalnego samorządu. Za tą obywatelską postawę, za współpracę i klimat, który towarzyszył wspólnym przedsięwzięciom pragnie wszystkim podziękować.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia gminy Opatowiec, aby osobiście przekonać się o urokach tej ziemi i gościnności jej mieszkańców – znaleźć spokój i piękno przyrody.

 

URZĄD GMINY OPATOWIEC

ul. Rynek 3

28-520 Opatowiec

tel. 41/351-80-52; 351-80-33; 351-85-10

faks: 41 35-18-052 wew.15

e-mail:gmina@opatowiec.pl

www.opatowiec.pl


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły