Stawiam na rozwój i pomyślność mieszkańców naszego powiatu

Rozmowa z Michałem Boszko, starostą płockim

• Czy powiat płocki uzyskał w ubiegłym roku dodatkowe środki, jeśli tak, to w jakiej wysokości i na co zostały one wydane?

– W minionym roku pozyskaliśmy ponad 22 miliony złotych do budżetu powiatu płockiego. To ponad 22 procent całej kwoty jaką powiat dysponował w 2013 roku. Pieniądze pochodziły z różnych, zewnętrznych źródeł. Jednym z naszych ciekawych pomysłów jest Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzięki dobrej współpracy z gminami oraz dobrze przemyślanym montażom finansowym udało się zmodernizować łącznie ponad10 kmdróg powiatowych na terenach gmin: Bulkowo, Drobin, Bodzanów, Gąbin, Radzanowo, Brudzeń Duży oraz ponad2 kmchodników przy drogach powiatowych na terenie gmin: Bielsk, Mała Wieś i Gąbin. Na te inwestycje powiat i gminy przeznaczyły kwotę ponad 7 mln. 600 tysięcy złotych, w tym gminy partycypowały w kwocie ponad 2,5 mln. złotych. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego skorzystaliśmy z dofinansowania na realizację projektów inwestycyjnych w ogólnej kwocie blisko 2,2 mln złotych. Projekty dotyczyły termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, usług publicznych, rozbudowy DPS w Brwilnie oraz projektu Inarma – na zadania w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, więc zwiększenia bezpieczeństwa na terenie powiatu. Europejski Fundusz Społeczny wsparł nasze zadania w dziedzinie poprawy jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez powiat w: Gąbinie, Wyszogrodzie, Płocku – Górach. Z tego źródła finansowania skorzystali Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie na realizacje zadań w zakresie walki z bezrobociem oraz integracji społecznej. Kwota wsparcia z EFS wyniosła w 2013 roku prawie 2,1 mln złotych.

Subwencja uzupełniająca Ministra Finansów w kwocie 374 572 zł pozwoliła na zrównoważenie dochodów powiatu oraz realizację dodatkowych zadań w oświacie.

 

• To bardzo wiele inwestycji w bardzo krótkim czasie. Jak w jaki sposób powiat płocki tego dokonał?

– Nasz sukces nie byłby możliwy, gdyby nie skuteczność działań w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Wnikliwa analiza i ocena realizacji zadań w 2013 roku pozwoliła na mądre i gospodarne zaplanowanie zadań na 2014 rok będących kontynuacją zarówno inwestycji drogowych w ramach kolejnych umów partnerskich z gminami, jak również w sferze dotyczącej doskonalenia stanu bazy szkół, domów pomocy społecznej.

Mamy zabezpieczone środki na dalsze modernizacje dróg powiatowych, chodników i zatok autobusowych na kwotę ponad 22 mln złotych, a także na zakończenie budowy skrzydła mieszkaniowo-terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie i zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb DPS-u w Koszelewie. W zakresie doskonalenia jakości świadczonych usług dla interesantów w Starostwie Powiatowym kontynuujemy prace modernizacyjne w Wydziale Komunikacji. Zaplanowaliśmy też zakończenie I etapu prac przystosowawczych do standardów przepisów bezpieczeństwa, tj. zainstalowanie systemu oddymiania klatki schodowej budynku i instalację nowej windy dla niepełnosprawnych.

Doceniając dotychczasowe skuteczne działania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych Zarząd Powiatu wyraża nadzieję, że również bieżący rok przyniesie wymierne efekty w zdobywaniu zarówno dodatkowych funduszy, jak również nowych partnerów sprzymierzonych z ambitnymi celami naszego samorządu powiatowego.

 

• Jednym z palących problemów każdego polskiego powiatu jest skuteczna walka z bezrobociem. Czy powiat płocki odnosi sukcesy na tym polu?

– Tak, w ostatnim dniu 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 8198 osób bezrobotnych. Ponad połowa, bo aż 4273 to kobiety. Wśród bezrobotnych na terenie powiatu płockiego największą liczbę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, stanowiąc 33 procent ogółu. Tuż za nimi plasują się ci, którzy ukończyli zasadnicze szkoły zawodowe 29 procent. Dla porównania osoby z wykształceniem wyższym stanowią tylko 10 procent wszystkich zarejestrowanych.

Najwięcej bezrobotnych to osoby znajduje się miedzy25 a34 rokiem życia – 28 procent. 22 procent znajduje się między18 a24 rokiem życia i35 a44. To poważny problem związany z przyszłością wielu młodych mieszkańców powiatu, dla których start w dorosłe życie staje się niemożliwy ze względu na brak pracy.

W minionym roku 4428 osób znalazło pracę. Trudno w tym momencie nie mówić o staraniach dyrektor PUP Iwony Sierockiej, która dzięki sprawnemu zarządzaniu i licznym, nowatorskim pomysłom skutecznie łagodzi sytuację na rynku pracy. Bardzo ważnym zadaniem jest więc ciągłe pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy. W 2013 roku do Powiatowego Urzędu wpłynęło 3156 ofert pracy w tym 1677 ofert pracy subsydiowanej. Duża część ofert to wynik żmudnej i dociekliwej pracy specjalistów z PUP, którzy starają się zabiegać o to w różnych przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie działania urzędu.

• A jak wygląda w tej kwestii współpraca z zagranicą?

Coraz większym powodzeniem cieszą się oferty pracy poza granicami naszego kraju. W ramach sieci Eures, umożliwiającej podjecie Polakom pracy poza granicami kraju, PUP dysponował 3819 ofertami. Dominowały Niemcy – 887, Wielka Brytania – 647, Holandia – 530, Francja – 317. Poza granicami kraju Polacy mogą liczyć na pracę w hotelach, restauracjach lub jako specjaliści w dziedzinach: spawacz czy rzeźnik. My także chętnie przyjmowaliśmy pracowników z zagranicy, tyle, że wschodniej. W 2013 roku w powiecie płockim zarejestrowano 3223 oświadczenia, dominowali obywatele Ukrainy 3 189, 21 z Białorusi i 13 z Mołdowy. Powiatowy Urząd Pracy jest też uczestnikiem w projekcie pilotażowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Partnerstwo dla pracy”. W ramach projektu PUP skierował do dostawcy usług 250 osób. W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował 14, 908 mln złotych w ramach programów aktywizujących. W ramach tych środków objęto pomocą łącznie 1849 osób. Oznacza to, że możemy pochwalić się wysoką skutecznością w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na walkę z bezrobociem i łagodzenie jego skutków.

• Jakie cele stawia pan sobie do realizacji w najbliższym czasie? W jakim obszarze powiat płocki będzie się najmocniej rozwijał w rozpoczętym 2014 roku?

– Przed nami kolejny rok realizacji inwestycji drogowych. Mamy za sobą bardzo udane miesiące, podczas których zrealizowaliśmy z sukcesem Program Przebudowy Dróg Lokalnych we współpracy z 15 gminami powiatu płockiego. Dzięki dobremu porozumieniu z samorządami gminnymi wdrożyliśmy projekt pozwalający nam wspólnie modernizować drogi powiatowe dzieląc się kosztami na pół. Jako powiat szczycący się licznymi wyróżnieniami: Mazowiecki Powiat Roku 2009 i 2013, „Mecenas Polskiej Ekologii”, „Samorząd na6”za osiągnięcia w kreowaniu polityki oświatowej oraz Certyfikatem „Euro Renoma” świadczącym o rzetelności, solidności i wiarygodności urzędu. Cieszymy się opinią powiatu dbającego o przyszłość młodego pokolenia, inwestując w szkoły i prowadzone w nich zajęcia. Dzięki unijnym środkom wyrównujemy szansę młodzieży wiejskiej w starcie edukacyjnym. Nieustannie inwestujemy w podnoszenie standardów opieki i jakości życia w naszych Domach Pomocy Społecznej. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym modernizujemy i odnawiamy wszystkie wymagające tego budynki. Zamierzamy kontynuować dotychczasowe najlepsze doświadczenia, których efektem będzie dalsza poprawa jakości życia mieszkańców naszego pięknego Mazowsza Płockiego.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły