Udało nam się zrealizować wiele inwestycji

Rozmowa z Aleksandrem Jarosławskim, wójtem gminy Płońsk

• Jakie inwestycje udało się panu w tej kadencji zrealizować?

– Gmina Płońsk zrealizowała inwestycje, w wielu obszarach były to: budowa dróg asfaltowych, budowa i rozbudowa placówek oświatowych, doposażenie oraz remonty strażnic OSP i świetlic wiejskich, budowa placów zabaw, boisk, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, wszystkie miejscowości na terenie gminy Płońsk są w 100 proc. zwodociągowane. W pierwszej kolejności poprawiła się baza oświatowa, duży nacisk kładziemy na poprawę stanu placówek oświatowych, boisk i placów zabaw. Na ten cel udało nam się pozyskać dużo środków finansowych. Przykładem są tutaj „Orliki” w Lisewie i Siedlinie, utworzenie Centrum Kształcenia na Odległość przy Zespole Szkół w Siedlinie czy remont budynku Zespołu Szkół w Lisewie. Jeżeli chodzi o infrastrukturę i środowisko – zrealizowaliśmy budowę kanalizacji w Szerominku, Bońkach i Skarżynie. Ponadto od 2007 roku realizujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków, łącznie wybudowaliśmy ok. 531 oczyszczalni. W sferze „Innowacyjnej gospodarki” pozyskaliśmy aż 510 komputerów dla mieszkańców wsi i instytucji, współpracujących z gminą. Gmina Płońsk to jedna z pierwszych gmin w swojej okolicy, która rozpoczęła realizację działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach tego działania realizujemy już trzy projekty. Komputery i dostęp do Internetu otrzymało 270 rodzin indywidualnych oraz 8 świetlic wiejskich, 3 szkoły gminne i biblioteka. Projekty przyczyniają się do niwelowania różnic w dostępie do internetu mieszkańcom obszarów wiejskich. Zmodernizowane zostały również świetlice wiejskie w 4 miejscowościach, również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich chcemy wyremontować do końca III kwartału 2015 roku świetlice wiejskie w miejscowości Skarżyn i Szeromin.

• Z jakiego osiągnięcia, jako wójt, jest pan najbardziej zadowolony?

– Było wiele sytuacji, które przyniosły mi satysfakcję i zadowolenie. Za swoje największe osiągnięcie, które udało nam się wspólnie wypracować i które w moim przekonaniu uważam za wartość najistotniejszą dla rozwoju naszej gminy, to – w naszej samorządowej aktywności – atmosfera współpracy i dyskusji partnerskiej na poziomie Rady Gminy. Równie istotnym sukcesem jest dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi a przede wszystkim, tak uważam skuteczna współpraca z mieszkańcami gminy. Jestem przekonany, że dzięki ich aktywności i zaangażowaniu w życie gminy, jak również w rozwiązywanie jej problemów ma ona o wiele większe szanse na szybki rozwój. Udało nam się zrealizować wiele inwestycji do takich należą, np. poprawa stanu dróg, powierzchnia wielu z nich została utwardzona oraz te porządkujące gospodarkę wodno-ściekową.

• Skąd pozyskuje pan środki na inwestycje w gminie?

– Jednym skutecznym sposobem pozyskiwania funduszy jest prawidłowe przygotowanie inwestycji poprzez wykonanie stosowanych projektów, uzgodnień, właściwe uzasadnienie projektu i znalezienie pieniędzy we własnym budżecie gminy na tzw. wkład własny. Gmina Płońsk zrealizowała wiele inwestycji i nadal realizuje przy udziale środków zewnętrznych, głównie z RPO, PROW, Urzędu Marszałkowskiego, POIG. Pomoc uzyskujemy też z innych instytucji, m.in. WFOŚiGW. Dzięki współfinansowaniu wykonaliśmy przede wszystkim: drogi, kanalizację, przydomowe oczyszczalnie, świetlice wiejskie, szkoły, place zabaw, boiska, zakup komputerów wraz z Internetem dla mieszkańców.

• Jakie są, według pana priorytety dla rozwoju gminy?

– Dla mnie największymi priorytetami w gminie są inwestycje, a także sprawy dotyczące oświaty i ochrony środowiska. Trafne inwestycje służą mieszkańcom, poprawiając jakość ich życia. Wysoki poziom nauczania i wychowania daje młodemu pokoleniu możliwość odpowiedniego startu na progu dorosłości i budowania lepszej przyszłości. Dbałość o stan środowiska naturalnego jest od dawna naszym priorytetem. Mamy znakomicie uregulowaną gospodarkę wodno – ściekową, odpadową, z powodzeniem udało nam się ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery

• Jakie cele stawia pan sobie do realizacji w najbliższym czasie?

– Każda kadencja jest kadencją kontynuacji, stąd też moim pragnieniem jest pozostawienie kompletnie przygotowanych inwestycji na kolejne zadania. Ważne jest rozsądne i racjonalne działanie, tak aby zapewnić całej gminie systematyczny rozwój.

Jednym z ważniejszych planów inwestycyjnych są drogi. W związku z tym, że na terenie gminy zbiegają się trzy ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa Nr 7, 10 i 50 staramy się aby połączenia z tymi trasami były jak najlepsze, jest to przede wszystkim szansa rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej która bezpośrednio łączy budowane odcinki drogowe z głównymi trasami.

Drugim projektem, jaki realizujemy są świetlice wiejskie mówię tak, ponieważ rozpoczęliśmy inwestycje poprzez opracowanie dokumentacji i złożenie wniosków o dofinansowanie zadań: „Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn” i „Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szeromin”. Te zadania chcemy całkowicie zrealizować i oddać świetlice do użytkowania mieszkańcom. Teraz pozostaje nam oczekiwanie na uzyskanie pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, oczywiście mamy taką nadzieję. Obie świetlice realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto w ramach „Małych Projektów” objętych PROW 2007-2013 podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cempkowie.

Kolejną inwestycją jaką będziemy realizować w najbliższym czasie będzie wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bońki i Brody.

Uważam też, że jako gmina mamy ciągle zbyt mało atrakcji, zabytków i pomników. Poprawie tej sytuacji mają służyć organizacja uroczystości jaką jest rekonstrukcja „Szarży Arcelińskiej z 1920 roku”. Pierwsza taka impreza odbyła się w 2011 roku i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Inscenizacja walk z 1920 roku przyciągnęła tysiące osób, które chciały przeżyć lekcję historii sprzed lat. Warto byłoby również wrócić do historii, mówię tutaj o planach wydania dzienników historycznych i organizacją kolejnych inscenizacji. Można by skupić się bardziej na Siedlinie i jego historii, związanej z II wojną światową.

Staramy się w miarę możliwości zapewnić atrakcje kulturalne dla mieszkańców, mimo tego, że nie mamy Gminnego Centrum Kultury to od 2006 roku organizujemy dożynki gminne. Organizując dożynki chcemy promować gminę i kultywować tradycje. W uroczystości, co roku uczestniczy coraz więcej mieszkańców gminy, gdyż jest ona podziękowaniem rolnikom za trud poniesiony przy ciężkiej pracy na terenie mazowieckiej wsi.

Chciałbym również abyśmy postawili na rozwój lokalnej agroturystyki, postawić na potencjał naszych małych gospodarstw. Trasa nr 7 i 50 to dobre połączenie ale w dalszym ciągu na naszym terenie jest zbyt mało atrakcji. Dobrze byłoby, aby turyści oprócz odwiedzania morza, gór i mazur, poznali również piękne Mazowsze, znaleźli na naszych terenach rozrywkę dla siebie i możliwość spokojnego spędzenia wolnego czasu w towarzystwie pięknej przyrody. Planujemy również przebudowę budynku gminy, powstają już pierwsze plany. Nowy budynek urzędu ma być ekologiczny, chcielibyśmy, żeby był tani w budowie i eksploatacji. W związku z nastawieniem się na ekologię jest szansa pozyskania na ten cel dużych dopłat. Chcemy również, aby budynek współgrał jednocześnie z miejską zabudową.

Zrobiliśmy, wspólnie z mieszkańcami gminy, już bardzo dużo, ale jak pani widzi jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

• Co jeszcze wymaga zmian w pana gminie?

– Każda inwestycja jest inna i równie ważna. Chciałbym zrealizować te inwestycje, które są najważniejsze dla mieszkańców naszej gminy. To daje satysfakcję, że mieszkańcy i osoby z innych terenów doceniają moje starania oraz cieszą się z wykonanych i prowadzonych inwestycji. Muszę przyznać, że realizowanie wielu inwestycji w tym samym czasie jest trudnym zadaniem. Jeśli jednak chce się czegoś dokonać i mamy odpowiednią motywację, to daje nam to siłę do pokonywania napotykających nas problemów.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły