Zezwolenie na wycinkę drzew z własnej posesji

Samowolne wycięcie drzew i krzewów na własnej posesji może czasem sporo kosztować – zwłaszcza gdy konieczne w tym celu jest uzyskanie stosownych zezwoleń, które uchronią nas przed dotkliwymi karami. W związku z tym warto wiedzieć, w jakich sytuacjach posiadanie pozwoleń jest niezbędne i w jaki sposób je uzyskać.

Zezwolenie nie zawsze potrzebne

Choć w większości przypadków wymóg uzyskania stosownych zezwoleń jest konieczny, to jednak istnieją wyjątki. Dopuszczają one możliwość wycięcia na własnej działce tylko tych drzew i krzewów, których wiek nie przekracza dziesięciu lat, oraz zwykłe owocowe (pod warunkiem że nie rosną na terenie objętym ochroną przyrodniczą albo konserwatora zabytków). Na wycięcie wszystkich pozostałych drzew i krzewów trzeba uzyskać w gminie zezwolenie, nawet gdy roślina choruje albo wręcz uschła.

Jak złożyć wniosek?

W celu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa lub krzewów z własnej posesji należy udać się do właściwego urzędu gminy.

Uwaga! Zezwolenie na wycięcie drzewa udzielane jest na wniosek właściciela nieruchomości, z której mają być usunięte drzewa lub krzewy.

Jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze objętym ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody, będzie potrzebna dodatkowo zgoda odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Jednak w przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Uwaga! Ani wniosek, ani zezwolenie nie podlegają opłacie skarbowej.

Wnioskodawca, chcąc dokonać legalnej wycinki drzewa lub krzewów, w składanym wniosku musi podać następujące dane:

  • dane właściciela nieruchomości;
  • tytuł prawny do nieruchomości (numer księgi wieczystej lub aktu notarialnego) i jej przeznaczenie;
  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do wycięcia;
  • obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnię zajmowaną przez krzew;
  • przyczynę i termin planowanej wycinki;
  • rysunek lub mapę z zaznaczeniem usytuowania drzewa lub krzewu w stosunku do granic działki i obiektów budowlanych na niej położonych.

Należy jednak mieć na uwadze, że organ orzekający wyda zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, o ile przyczyna zawarta we wniosku o wydanie takiego zezwolenia zostanie przez organ uznana za ważną, uzasadniającą rezygnację z ochrony drzew przewidzianej przepisami ustawy o ochronie przyrody. Właściwe uzasadnienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może stanowić zatem klucz do uzyskania przychylnej decyzji organu orzekającego.

Uwaga! Decyzja o zezwoleniu powinna być wydana w ciągu jednego, najdalej dwóch miesięcy. Poprzedzona jest obowiązkową wizją w terenie w obecności właściciela nieruchomości i oględzinami wnioskowanego do wycięcia drzewa.

Odwołanie od decyzji

Aby otrzymać prawne zezwolenie na wycięcie drzew bądź krzewów z własnej posesji, konieczne jest złożenie właściwego wniosku, o którego pozytywnym bądź negatywnym skutku zadecyduje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W momencie otrzymania decyzji odmawiającej wycinki drzewa możemy złożyć w ciągu 14 dni odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał niesatysfakcjonujące nas pismo. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, które regulują całą procedurę w tej sprawie, odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnienia. W związku z tym, że zależy nam na pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku powinniśmy w nim wskazać wykryte uchybienia organu odmawiającego wydania zezwolenia na wycinkę drzew.

Następnie nasze odwołanie, razem z aktami sprawy, zostaje przesyłane organowi odwoławczemu, którego zadaniem jest wydanie stosownej decyzji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze może:

  • utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy lub uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy;
  • uchylając decyzję umorzyć postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części;
  • umorzyć postępowanie odwoławcze.

Uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ma miejsce w sytuacji, gdy decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej dalsze rozstrzygnięcie. Organ odwoławczy przy przekazaniu sprawy powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy jej ponownym rozpatrzeniu. Po wyczerpaniu wszelkich możliwych sposobów odwoławczych na drodze sądowej możemy wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Kiedy organ odmówi wycinki drzew?

Pierwszą czynnością organu gminy wydającego decyzję jest sprawdzenie, czy przedmiotowe drzewo rzeczywiście uniemożliwia zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia. Następnie spoczywa na nim obowiązek zbadania, jakie zmiany w przyrodzie może wywołać ewentualna wycinka oraz czy dla usuniętego drzewa wystarczającą rekompensatą będzie zastąpienie go nowym.

W momencie, gdy zostanie stwierdzone, że obiekt przyrodniczy wcale nie uniemożliwia zrealizowania danego przedsięwzięcia, a jego usunięcie wywoła zmiany w środowisku przyrodniczym, których nawet nasadzenie zastępcze nie będzie w stanie zrekompensować – organ administracyjny będzie mógł podjąć decyzję odmowną.

Opłata za wycinkę drzew

Otrzymując pozwolenie na wycinkę drzew, posiadacz nieruchomości musi liczyć się z pewnymi opłatami za usunięcie drzew i krzewów, które zostały określone w tabelach zamieszczonych w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P. poz. 958).

Porównując obowiązujące opłaty trzeba przyznać, że w 2015 r. usuwając dąb, zapłacimy o ponad 2 zł więcej za każdy centymetr obwodu pnia niż rok wcześniej, za jodłę – 8,09 zł. W przypadku topoli czy wierzby opłata wzrosła o 32 grosze za każdy centymetr obwodu pnia.

Tabela 1.   Maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za 1 cm  obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm w 2015 r.

  Wielkość obwodu pnia w cm Stawki opłat za 1 cm w zł
1 do 25 345,30
2 od 26 do 50 524,36
3 od 51 do 100 818,52
4 od 101 do 200 1278,96
5 od 201 do 300 1918,42
6 od 301 do 500 2685,78
7 od 501 do 700 3453,15
8 powyżej 700 4476,33

 Tabela 2.   Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

  Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew *
  Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
1 Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew 13,84
2 Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona 37,63
3 Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik 91,53
4 Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew 345,30

Uwaga! Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku do obwieszczenia stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej, wymienionych w tym załączniku.

Ponadto, zmianie uległy również stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami, która obecnie wynosi 255,78 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kara za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni to od stycznia:

a) dla trawników – 58,82 zł,

b) dla kwietników – 505,18 zł.

 

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły