Zwiększanie retencyjności terenów rolniczych

mgr inż. Bartosz Kierasiński

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty k. Warszawy

Obecnie obserwujemy opady krótsze i bardziej gwałtowne niż w poprzednich dziesięcioleciach, przez co duża ilość wody nie jest w stanie infiltrować do gruntu i odpływa z miejsca, w którym pojawiła się w formie opadu. Niedobory wody spowodowane taką sytuacją można uzupełniać poprzez celowe wspomaganie naturalnych procesów retencji. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań pozwala zniwelować skutki nadmiarów i deficytów wody.

Dla osiągnięcia bardziej zrównoważonej gospodarki wodami powierzchniowymi (SWM – surface water management) należy dokonać przekształcenia dotychczas stosowanych działań rolniczych, tak aby zwiększony został jeden z najważniejszych elementów cyklu hydrologicznego, jakim jest retencja wody. Retencjonowanie wód opadowych jest jednym ze sposobów adaptacji do zachodzących zmian klimatycznych. Może być realizowane w zbiornikach i ciekach wodnych, w glebie czy roślinach, ale także przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych i nietechnicznych.

W odróżnieniu od typowych działań hydrotechnicznych i melioracyjnych związanych z obiektami retencjonującymi wodę rolnicy mogą samodzielnie wpływać na poprawę ilościową zasobów wodnych w zlewni i ich stan jakościowy poprzez odpowiednie działania rolnicze.

Dwie podstawowe grupy takich działań to:

–       przekształcenia krajobrazu rolniczego poprzez działania uwzględniane w planach przestrzennego zagospodarowania gmin,

–       zabiegi agrotechniczne, które powinny być szerzej stosowane na terenach rolniczych.

Wśród działań mających na celu ograniczanie odpływu wód opadowych i roztopowych ze zlewni poprzez zastosowanie różnorodnych przekształceń krajobrazu rolniczego wyróżnia się:

–       zalesienia,
–       zadrzewienia,
–       zmiany układu dróg rolniczych, tak aby drogi przebiegały wzdłuż warstwic,
–       wzajemny układ pól ornych, użytków zielonych i lasów, gwarantujący dobrą strukturę ekologiczną,
–       tworzenie użytków ekologicznych (w tym mokradeł),
–       scalanie gruntów ułatwiające w dalszej kolejności tworzenie sieci melioracyjnych.

Do działań związanych z agrotechniką i mających na celu zwiększenie retencji glebowej zalicza się:

 • zabiegi przeciwerozyjne obejmujące:
  –       wykonywanie tarasów,
  –       zabudowę roślinną stoków, wąwozów (jarów), urwisk,
  –       orkę wzdłuż warstwic,
  –       uprawę poplonów, która chroni przed erozją wodną i wietrzną nawet w 95 proc.,
  –       zadarnianie dróg spływów wód powierzchniowych wraz z budowlami hamującymi ten spływ;
 • poprawę struktury gleb ciężkich i lekkich przez:
  –       nawożenie organiczne, które pełni różnorodne funkcje w procesie kształtowania żyzności gleby, wzrostu roślin oraz zwiększenia ich retencji wodnej,
  –       wapnowanie, które wpływa na poprawę struktury gleby, zwiększając jej pojemność wodną,
  –       zabiegi agromelioracyjne (głęboszowanie, orka zagonowa, orka profilująca, drenowanie krecie, wgłębne nawożenie, wprowadzenie materiałów sorbujących wodę), które w melioracjach wspomagają systemy sterowania obiegiem wody w glebie, zaś w uprawach roślin są uzupełnieniem technologii uprawy gleby;
 • ograniczanie spływów powierzchniowych przez:
  –       wykonywanie tarasów,
  –       tworzenie niskich grobli,
  –       nasadzenia pasów zwartych zadrzewień i zakrzaczeń,
  –       budowę, ustawianie płotków zatrzymujących śnieg;
 • ograniczanie ewapotranspiracji na gruntach ornych, której zmniejszenie jest jednoznaczne z zatrzymaniem pewnej objętości wody w porach glebowych; umożliwiają to takie zabiegi, jak:
  –       bronowanie, które zapobiega podsiąkaniu wody gruntowej do powierzchni gleby,
  –       ściółkowanie (mulczowanie), które zmniejsza ewaporację (a zatem zwiększa zasoby wód podpowierzchniowych),
  –       odpowiedni dobór roślin, które w różnym stopniu, zależnym od fazy wegetacji, chronią glebę przed erozją i ograniczają parowanie z powierzchni gleby.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w monografii:
Kowalewski Z., Mioduszewski W., Szymczak T., Krężałek K., Kierasiński B., Retencjonowanie wód na obszarach wiejskich i warunki ich stosowania, Wydawnictwo ITP, Falenty 2014.

 

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży online



Podobne artykuły