Sejm uchwalił nowe prospołeczne ustawy

Sejm przyjął szereg niezwykle ważnych ustawa prospołecznych. Polska ziemia uprawna pozostanie w rękach polskich rolników. Każda polska matka otrzyma roczny zasiłek na swojej nowo narodzone dziecko. Umowy na czas nieokreślony przestaną być luksusem, a powszechnie stosowaną formą zatrudnienia. To tylko część zmian, jakie niebawem wejdą w życie.

Polska ziemia dla polskich rolników

Od 1 maja 2016 r. skończy się obowiązujący od 2004 r. okres ochronny i obcokrajowcy będą mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia MSW., Dlatego aby chronić naszą największą PSL przygotował projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która uniemożliwia wykup ziemi przez cudzoziemców, ale też zapobiega jej nadmiernej koncentracji w rękach jednego właściciela i powstawaniu wielkich produkcyjnych posiadłości rolnych.

Ustawa zapobiega również rozdrobnieniu ziemi pomiędzy zbyt wielu właścicieli, np. poprzez dziedziczenie przez wszystkich spadkobierców. Preferowane będą gospodarstwa zapewniające utrzymanie całym rodzinom.

Ziemię będą mogli zakupić tylko ci, którzy będą ją uprawiać, jeśli od 5 lat mają meldunek w gminie lub gminie sąsiedniej. Ponadto projekt przewiduje kontrolę środków przeznaczonych na zakup ziemi. Formułuje też wymagania dot. m.in. kwalifikacji zawodowych, jakimi muszą wykazać się kupujący ziemię.

Ustawa przewiduje także zakaz nabywania gruntów dla osób i firm posiadających łącznie powyżej 300 ha oraz 10-letni zakaz obrotu ziemią zakupioną od ANR pod rygorem wysokich kar.

Oczekiwanym jest, że ustawa przyspieszy przemiany agrarne i ograniczy nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione, nabywające je w innych celach niż prowadzenie produkcji rolnej.

Zasiłek rodzicielskie dla każdej matki

Zasiłek macierzyńskich dostaną wszyscy rodzice, którzy takiej możliwości do tej pory nie mieli. Rozwiązanie to będzie dotyczyć m.in.: rodziców bezrobotnych, pracujących na umowach o dzieło, studentów i rolników. Otrzymają oni nowe świadczenie rodzicielskie. Będą mogli je pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. Zaś w przypadku urodzenia bliźniaków, trojaczków i więcej dzieci, nawet przez 71 tygodni – po urodzeniu dziecka. Na mocy ustawy podwyższone zostaną także niższe niż 1000 zł netto zasiłki macierzyńskie dla rodziców pracujących. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. jednakże ze świadczenia skorzystać będą mogli rodzice dzieci urodzonych już w tym roku – pobierając od stycznia 2016 r. świadczenie przez proporcjonalnie krótszy okres czasu, do ukończenia przez dziecko roku życia.

Zmiany w kodeksie pracy

Sejm wprowadził też zmiany w Kodeksie Pracy mające na celu wyrównanie warunków osobom pracujących w oparciu o umowy na czas określony z pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony. Projektowane zmiany w Kodeksie Pracy zmierzają przede wszystkim do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Regułą powinno być zatrudnianie na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, co odzwierciedla orzecznictwo Sądu Najwyższego i znajduje wyraz w prawie Unii Europejskiej. Celem projektu jest m. in. zmiana mechanizmu ochrony pracownika zatrudnionego na czas określony poprzez wprowadzenie bardziej skutecznego sposobu limitowania tych umów.

Projektowane zmiany zakładają m.in.:

1)    Ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech – w miejsce obecnych czterech. Projekt przewiduje rezygnację z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Pozostaną trzy rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony a także umowa o pracę na okres próbny;

2)    Dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny – przewiduje się, że umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawarta w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Co do zasady pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na okres próbny tylko raz.

3)    Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy (z umową na okres próbny – 36 miesięcy), a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. W przypadku przekroczenia tego limitu – od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy pracownik będzie traktowany, jak zatrudniony na podstawie umowy   o pracę na czas nieokreślony.

4)    Uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, analogicznie jak w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

5)    Umożliwienie pracodawcy jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły