Samorządy naszym głównym beneficjentem

Rozmowa z Arturem Dąbrowskim, prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozmawiała: Ewa Ławnicka

• Panie prezesie, większość samorządów z Mazowsza korzysta z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Co to konkretnie za instytucja i czym się zajmuje?

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest instytucją finansującą przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie woj. mazowieckiego. Jest on częścią unikalnego w skali światowej systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. Na przestrzeni 21 lat działalności Fundusz dofinansował na Mazowszu ponad 19 tys. inwestycji środowiskowych, przeznaczając na ich realizację ponad 4 mld zł.

• Na jakie zadania można otrzymać pieniądze z Funduszu?

– Fundusz swoją działalność realizuje w ramach następujących dziedzin: Ü ochrona wód (budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków);

– gospodarka wodna (budowa stacji uzdatniania wody, systemów zbiorczego zaopatrzenia w wodę pitną, budowli hydrotechnicznych, urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, zbiorników retencyjnych);
– ochrona powietrza, w tym odnawialne źródła energii (modernizacja systemów cieplnych; zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika, efektywność energetyczna; likwidacja źródeł niskiej emisji; termomodernizacje budynków);
-ochrona ziemi (budowa instalacji służących do zagospodarowania odpadów; wdrażanie systemu selektywnej zbiórkiodpadów; odzysk surowców wtórnych; rekultywacja składowisk; unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest);  edukacja ekologiczna (organizacja konkursów i festynów o tematyce środowiskowej; wspieranie kampanii edukacyjno-informacyjnych; budowa, modernizacja oraz wyposażenie baz edukacyjno-turystycznych i dydaktycznych; rozbudowa infrastrukturyterenowej);

– ochrona przyrody (wspomaganie parku narodowego, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, sieci Natura 2000 i innych obszarów prawnie chronionych; tworzenie planów urządzania

lasów; ochrona i pielęgnacja pomników przyrody; ochrona obszarowa i gatunkowa; ochrona lasów i zwiększenie lesistości);

– zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom;

–  monitoring środowiska;

–  środki Unii Europejskiej (m.in. w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

• Kto może ubiegać się o dofinansowanieze środków Funduszu?

 – Głównym beneficjentem środków Funduszu są samorządy, które stanowią prawie 90 proc. wszystkich wnioskodawców. Ale ten procent na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmienia. Fundusz przygotowując corocznie ofertę programową, zwraca również uwagę na inne podmioty. Swoją ofertę kieruje do związków i jednostek podległychn jednostkom samorządu terytorialnego,osób fizycznych, Lasów Państwowych, parku narodowego, parków krajobrazowych, osób prawnych, spółek wodnych i ich związków, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, szkół wyższych i instytutów badawczych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury itp. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spełnienie wymogów  formalnych, uzyskanie określonego efektu ekologicznego i realizacja inwestycji na terenie woj. mazowieckiego.

 • Jak pieniądze z Funduszu przekładają się na inwestycje środowiskowe?

Dla zobrazowania – tylko w 2014 r. Fundusz podpisał 1348 umów na realizację zadań proekologicznych. Poprzez wypracowany system pożyczek i dotacji Fundusz wspiera inwestycje środowiskowe i zarazem pomnaża środki, które ponownie mogą być inwestowane w środowisko. Efekty działań

– Funduszu i Beneficjentów – widać na każdym kroku w postaci np. nowych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych itp., i niezliczonych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. Jestem zatem przekonany, że te pieniądze są dobrze zainwestowane

• W jaki sposób zainteresowani mogą ubiegać się o środki z Funduszu?

W 2015 r. o dofinansowanie zadań w formie pożyczki lub dotacji można ubiegać się w 19 programach i 1 konkursie. Przygotowany katalog rodzaju zadań wynika z potrzeb środowiskowych naszego regionu, a oferta jest dostosowana do trzech grup wnioskodawców. Nabór wniosków trwa od daty otwarcia programu do wyczerpania alokacji, jednak nie dłużej niż do 30 października br. Wszystkie dokumenty dotyczące programów dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.pl w zakładce Strefa Beneficjenta.

Zapraszam zatem serdeczniedo wspólnej realizacji proekologicznych.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły