Malownicza gmina z perspektywą

2Gmina Mochowo leży w południowo-zachodniej części powiatu sierpeckiego. Zachodnia granica gminy, biegnąca rzeką Skrwą Prawobrzeżną stanowi jednocześnie granicę województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim. Skrwa biegnie licznymi meandrami w głębokiej dolinie, co jest dużą rzadkością krajobrazową. Stosunkowo wysoki stan wody sprzyja wykorzystywaniu jej do spływów kajakowych.

Obszar gminy Mochowo zamieszkuje 6125 mieszkańców. Znaczna jej część znajduje się w Obszarze Krajobrazu Chronionego „Przyrzecze Skrwy Prawej”, utworzonego w 1988 r.

Gmina Mochowo może poszczycić się pięknymi zabytkowymi świątyniami, takimi jak: średniowieczny kościół w Bożewie z II poł. XV w, kościół w Mochowie z XVII w, a także współczesny neogotycki kościół w Ligowie, który nawiązuje do przeszłości parafii utworzonej już w XIV w. Na uwagę zasługuje kościół na wzgórzu w Żurawinie, w którego ołtarzu głównym znajduje się słynący z łask obraz Matki Boskiej Żurawińskiej, malowany na desce z XVIII w.

Odwiedzający gminę Mochowo mogą podziwiać nieliczne młyny, które przetrwały do dziś. W Żurawinie, w miejscu dawnego młyna wodnego, zbudowany został młyn elektryczny.

Z przeszłości zachowały się tutaj wspaniałe kaskady spiętrzające wodę oraz elementy dawnych urządzeń. Natomiast drewniany młyn wodny w Choczeniu jest jakby żywcem wyjęty z siedemnastowiecznego krajobrazu. Wewnątrz młyna zachował się komplet pierwotnych jego urządzeń.

Samorząd gminy systematycznie pracuje na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania władz gminy podejmowane są w celu zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru. Priorytetem jest kontynuacja rozbudowy infrastruktury technicznej, w dużej mierze drogowej i wodociągowo-kanalizacyjnej, a także przywracanie walorów przyrodniczych, zwłaszcza terenów przyszkolnych, służących rekreacji. Dla osiągnięcia lepszej jakości wód gmina systematycznie porządkuje gospodarkę wodno-ściekową, korzystając niejednokrotnie ze środków pomocowych. Wśród inwestycji drogowych realizowane są, ważne z punktu widzenia mieszkańców, przedsięwzięcia, na które udaje się także pozyskiwać środki zewnętrzne.

W 2016 r. gmina otrzymała dofinasowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020 na przebudowę ok. 5,5 km dróg gminnych: w Ligowie, relacji Cieślin – Obręb i Zglenice Małe – Romatowo. Całkowity koszt przebudowy dróg wyniósł prawie 1,8 mln zł, w tym pozyskane 1,2 mln zł.

Jedną z inwestycji, którą wójt gminy Zbigniew Tomaszewski od początku traktował priorytetowo było wybudowanie długo wyczekiwanej przez mieszkańców oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mochowo, Mochowo Nowe i Mochowo Parcele. Dzięki jego determinacji, cel ten został osiągnięty i w 2017 r. udało się rozpocząć realizację I etapu przedsięwzięcia. Na realizację zadania udało się pozyskać środki unijne w kwocie prawie 2 mln złotych w ramach PROW 2014-2020. Do 2021 r. zakończy się realizacja tego dwuetapowego przedsięwzięcia. Łącznie za kwotę prawie 9,3 mln zł do 157 posesji wybudowane zostanie 11,3 km sieci kanalizacyjnej. Dostęp do tego typu infrastruktury to przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości życia mieszkańcom, a także znaczne podniesienie standardu ich życia.

W niedługim czasie będą kontynuowane prace termomodernizacyjne budynku Urzędu Gminy w Mochowie. Przedsięwzięcie to ma za zadanie przede wszystkim poprawić efektywność energetyczną obiektu, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów jego eksploatacji. To główny powód dla którego gmina przystąpiła do realizacji tego projektu. W maju podpisana została umowa o dofinansowanie na kwotę ponad 315 tys. zł w ramach RPO WM 2014-2020. Prace obejmować będą termomodernizację budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją centralnego ogrzewania.

Już od 4 lat, przy pomocy środków z WFOŚiGW w Warszawie, tworzone są strefy edukacyjno-rekreacyjne. Na terenie przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie zrealizowano do tej pory trzy etapy prac związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zielonych. W sumie, za kwotę ponad 353 tys. zł (w tym ponad 316 tys. zł z WFOŚiGW), posadzono 1126 szt. drzew i krzewów różnego rodzaju, wykonując przy tym pielęgnację istniejącego drzewostanu. Dla pełnego zagospodarowania przestrzeni w tym miejscu, gmina zawnioskowała w roku bieżącym do Funduszu o kolejne środki na ten cel, a do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności (siłownia plenerowa oraz tzw. „strefa relaksu” z ławkami do wypoczynku, stół do tenisa i stół szachowy), na którą przyznane zostało już 25 tys. zł.

Od 2016 r. na terenie gminy Mochowo z powodzeniem funkcjonuje fundusz sołecki. Najczęściej środki te przeznaczane są na poprawę jakości dróg, a także na tworzenie dokumentacji technicznej dla zadań według potrzeb danego sołectwa. Na ten rok na cele funduszu wyodrębniono z budżetu gminy ponad 556 tys. zł. Ze środków funduszu sołeckiego realizowane są przedsięwzięcia wskazane do realizacji przez mieszkańców, m.in.: modernizacja chodnika w m. Mochowo Parcele (56,5 tys. zł, w tym fundusz sołecki – 19,5 tys. zł), plac zabaw w m. Zglenice Duże (12,8 tys. zł) oraz w m. Łukoszyn (w 2018 r. – 11 tys. zł).

 

Jednym z nowatorskich pomysłów wprowadzonych przez wójta gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego było utworzenie Kina za Rogiem w Mochowie. Te 20-osobowe kino, spełniające wszelkie standardy komercyjnych kin sieciowych, ma wysoką jakość obrazu i dźwięku. Dzięki podjętej inicjatywie, każdy może doświadczyć magii kina na dużym ekranie bez odbywania dalekiej podróży. Całkowity koszt projektu wyniósł ok. 70 tys. zł, w tym pozyskane dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 30 tys. zł.

 

 

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły