PPK w samorządzie – wybór instytucji finansowej

Przyszli uczestnicy PPK mają wpływ na to, która instytucja finansowa będzie prowadziła ich indywidualne rachunki i inwestowała zgromadzone na nich środki. Jej wyboru pracodawca powinien dokonać w porozumieniu z załogą.

Wdrażając pracowniczy plan kapitałowy pracodawca ma obowiązek zawrzeć z wybraną instytucją finansową dwie umowy. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK (regulującej stosunki pracodawca-instytucja finansowa) jest podstawą do zawarcia umowy o prowadzenie PPK (regulującej relacje uczestnik PPK-instytucja finansowa). Wyboru instytucji finansowej dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez nią warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia, a także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Pracodawca ma ustawowy obowiązek dokonania wyboru instytucji w porozumieniu z działającą u niego zakładową organizacją związkową, a w razie jej braku – w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych.

Związki przed reprezentacją pracowników

Jeśli w firmie działa zakładowa organizacja związkowa, to z nią pracodawca powinien współpracować przy wyborze instytucji, która prowadzić będzie PPK. Jeśli organizacji związkowych jest więcej niż jedna, wybór powinien być przeprowadzony w konsultacji z nimi wszystkimi. Brak zakładowych organizacji związkowych oznacza, że pracodawca powinien w proces wyboru zaangażować reprezentację osób zatrudnionych. W ustawie o PPK nie sprecyzowano, jak taka reprezentacja powinna być wybrana oraz jaki ma być jej skład. Stwierdzono tylko, że powinna być wybrana w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Wspólny wybór instytucji przez samorządy

Obowiązek zawarcia obu umów spoczywa na każdym z podmiotów zatrudniających indywidualnie. Co do zasady, z zastrzeżeniem współdziałania z załogą, indywidualnie będą one także dokonywały wyboru instytucji finansowej. Ustawa przewiduje tu jednak jeden wyjątek. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa mogą bowiem – w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego – dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zawrą umowy o zarządzanie PPK. Nie zmienia to obowiązku kierowania się kryteriami wskazanymi w ustawie o PPK oraz współdziałania z przedstawicielami pracowników. W praktyce oznacza to, że krąg zakładowych organizacji związkowych, a przy ich braku reprezentacji pracowników, będzie szerszy.

Termin porozumienia z załogą

Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie z zakładową organizacją związkową lub z reprezentacją pracowników, organ zarządzający JST jest uprawniony do samodzielnego wyboru instytucji finansowej. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin na zawarcie umowy o zarządzanie mija 26.03.2021 r.

Dodatkowe informacje na temat PPK można znaleźć na stronie MojePPK.pl lub pod nr infolinii 800 775 775. Eksperci portalu prowadzą także bezpłatne szkolenia z zakresu PPK dla pracodawców i pracowników.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły