Gmina Rościszewo – Wspólna praca dla wspólnego dobra

Gmina Rościszewo ma charakter typowo rolniczy, z przewagą produkcji zbóż, roślin okopowych oraz chowu trzody chlewnej i bydła.

Zajmuje powierzchnię 115 km2, na której zamieszkuje 4089 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 36 osób na km2. Teren podzielony jest na 29 sołectw.

Pomimo niekorzystnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i niewielkiego potencjału dochodów własnych, leżąca w powiecie sierpeckim, w północno-zachodniej części Mazowsza, gmina Rościszewo od wielu lat stanowi przykład systematycznie rozwijającej się społeczności lokalnej, kierowanej przez sprawny i operatywny samorząd, podejmujący odważne wyzwania i osiągający spektakularne sukcesy, o czym świadczy chociażby szeroka lista zrealizowanych inicjatyw społeczno-gospodarczych, mających swe odzwierciedlenie w zmieniającej się i coraz bardziej nowoczesnej infrastrukturze społecznej i technicznej. 

Wspólna praca w czasie kilku ostatnich kadencji, uwzględniająca zasadę zrównoważonego rozwoju, a także optymalnego pozyskiwania i rozsądnego inwestowania środków finansowych, przyniosła gminie i jej mieszkańcom wymierne efekty, wśród których najważniejsze to: zwodociągowanie większości gospodarstw i rytmiczne realizowanie projektu kanalizacji całej gminy wraz z rozbudową przydomowych oczyszczalni ścieków, pobudowanie 2 nowoczesnych stacji uzdatniania wody, remonty i budowa sieci dróg gminnych, zmodernizowanie sieci remiz strażackich i świetlic wiejskich, odbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej prowadzonych przez gminę szkół podstawowych w Łukomiu i Rościszewie, rozbudowa bazy lokalowej i zakupy nowoczesnego wyposażenia medycznego miejscowego ośrodka zdrowia, a przede wszystkim stworzenie wizerunkowej wizytówki gminy poprzez inwestycje w centralnej części samego Rościszewa, takie jak budowa wielofunkcyjnego gminnego domu kultury, czy wcześniejsza adaptacja zabytkowego dworku na potrzeby siedziby władz samorządowych oraz rewitalizacja całego kompleksu dworsko-parkowego.

Obraz pozytywnych przemian ostatnich lat dopełniają też inne potrzebne przedsięwzięcia, a wśród nich place zabaw, boiska sportowe, odnowione chodniki, zadbane skwery i trawniki, oczka wodne czy miejsca do fitnessu na świeżym powietrzu. Warto wspomnieć również o wdrażanych działaniach proekologicznych mających na celu troskę o czyste i zdrowe środowisko (selektywnej zbiórce odpadów komunalnych i rolniczych, wymianie starych i szkodliwych urządzeń grzewczych, energooszczędnym systemie oświetleniowym obiektów publicznych), jak również stopniowym upowszechnianiu odnawialnych źródeł energii (szybko rozwijająca się fotowoltaika i rosnąca instalacja kolektorów słonecznych).Trzeba przy tym podkreślić, że opisany powyżej stan inwestycji i realizowanych przez władze samorządowe zadań udało się osiągnąć bez ryzykownej polityki kredytowej – stan zobowiązań gminy w kontekście kolejnych lat działalności oscylował bowiem na bezpiecznym poziomie ok. 30 proc., czyli nie sięgał nawet połowy dopuszczalnego zadłużenia (60 proc.). Dodatkowym i równie ważnym efektem odpowiedzialnego gospodarowania budżetem przez wójta gminy i cały aparat samorządowy było bardzo widoczne systematyczne pomnażanie majątku trwałego gminy, który przykładowo w latach 2019-20 wzrósł o prawie 2 mln zł rok do roku, przy średnio 10-milionowej tendencji wzrostowej, licząc kadencja do kadencji. Dla zobrazowania dało to na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość prawie 58 mln zł (dla porównania majątek gminy na koniec 2002 r. wynosił nieco ponad 6 mln zł). 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły