Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

Nabór wniosków o przyznanie pomocy – od 7 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

Co zmieni się w zakresie wsparcia rozwoju usług rolniczych?

Od dnia 24 czerwca 2022 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru oprócz dotychczasowego zakresu usług rolniczych (kody Polskiej Klasyfikacji Działalności):

 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach – będzie można ubiegać się o pomoc w czterech nowych zakresach.

Cel zmian

Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ułatwienie dostępu do usług rolniczych i leśnych oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania gospodarki rolnej na środowisko naturalne.

Usługi związane z leśnictwem

W nowym naborze będzie można ubiegać się o pomoc na działalność usługową związaną z leśnictwem (według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 02.40.Z). Dotacje będzie można przeznaczyć na zakup lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do działalności w ramach świadczenia usług leśnych.

Usługi związane z zabezpieczaniem/utrzymaniem urządzeń wodnych

Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w ramach następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

Usługi takie będą mogły być świadczone m.in. dla spółek wodnych, których członkami są rolnicy oraz ich związków.

Usługi związane z myciem i dezynfekcją

W dobie światowej pandemii dodano nowe zakresy usług, aby pomóc rolnikom w minimalizowaniu zagrożeń spowodowanych występowaniem bakterii, wirusów i grzybów. Wsparcie będzie udzielane na rozwój usług w zakresie mycia i dezynfekcji budynków produkcyjnych, gospodarczych, inwentarsko-składowych; urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych; urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych. Kody PKD nowych działań:

 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych oraz
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.

Usługi związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Zakres wsparcia poszerzono o świadczenie usług w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, według PKD odpowiednio:

 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Premiowane będą przedsięwzięcia w następujących obszarach tematycznych: ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt. Nowe przepisy mają zachęcać do wykorzystywania sztucznej inteligencji i Big Data w polskim rolnictwie. Środki można przeznaczyć na: koszty zakupu stacji bazowych służących do przesyłki danych, np. LoRaWan, sensorów, urządzeń i czujników do pomiaru wilgotności gleby, zasolenia gleby, temperatury, jakości powietrza, jakości wody, urządzeń sterujących, pedometrów i akcelerometrów, dronów do inspekcji infrastruktury (np. ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów), stacji meteo. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje także zakup laptopa, tabletu, serwera oraz zakup gotowych rozwiązań wspomagających wdrażane technologie cyfrowe (maksymalnie 20 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych). Nie będzie można z tych środków sfinansować rozbudowy infrastruktury sieci 5G i sieci światłowodowej.

Wymagania wobec beneficjentów

Wsparcie w zakresie usług leśnych adresowane jest do mikro- i małych przedsiębiorstw, które już świadczą usługi leśne, od co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku. Spełnienie powyższego warunku, podobnie jak dotychczas w zakresie usług rolniczych, będzie odbywało się na podstawie wpisu do odpowiednego rejestru (CEIDG, KRS), czy też statutu lub umowy w zależności od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz udokumentowania świadczenia usług na kwotę co najmniej 20 tys. złotych brutto (np. fakturami).

Na realizację projektów z zakresu usług melioracyjnych, mycia i dezynfekcji oraz wykorzystania technologii cyfrowych o pomoc mogą ubiegać się podmioty, które już wykonują określony rodzaj działalności gospodarczej, jak również podmioty, które taką działalność dopiero zamierzają podjąć, poprzez rozszerzenie oferowanych usług. Beneficjentem w tych zakresach usług mogą być także osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej np. po raz pierwszy. W tym przypadku wnioskodawca jest zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność i podjęcia jej wykonywania nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

W ramach jednego wniosku będzie można ubiegać się o pomoc na wykonywanie albo podejmowanie działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług tylko w jednym z zakresów (np. nie będzie możliwe ubieganie się o pomoc jednocześnie w zakresie usług rolniczych oraz zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych).

W zakresie świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych zwiększona jest wysokość refundacji do 65 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia (dla usług rolniczych, leśnych i mycia i dezynfekcji jest to 50 proc.).

Wnioski należy składać do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. Wniosek można także wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej lub w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych.

Ostateczny termin rozliczenia

Ostateczny termin na rozliczenie wszystkich operacji typu „Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” został wydłużony o dwa lata i obecnie jest to 30 czerwca 2025 r.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły