O nas

marzec_2020

„Gospodarz – Poradnik Samorządowy”, ukazuje się od 1995 roku. 

Czasopismo redagowane jest we współpracy z organizacjami samorządowymi:

  • samorządami terytorialnymi (gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi) 
  • samorządami funkcjonalnymi (gospodarczymi, spółdzielczymizawodowymi, studenckimi, stowarzyszeniami, itp.) 

oraz ekspertami w zakresie: prawa, finansów, komunikacji, marketingu i HR.

Podstawowym podmiotem działania wydawnictwa są jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje i przedsiębiorstwa tworzące lokalne społeczności.

Szeroka formuła umożliwia nam publikację specjalistycznych tekstów jak również materiałów publicystycznych – pokazujących sprawdzone w praktyce rozwiązania, pozytywne wzorce czy też 
nowe idee w dostarczaniu szeroko rozumianych usług publicznych.

Gospodarza” prenumerują: sołtysi, radni, wójtowie, burmistrzowie prezydenci miast, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych działający na rynkach lokalnych  całej Polsce. 

Gospodarz” wspiera samorządowców w rozwoju:

  • umiejętności planowania i zarządzania strategicznego w samorządach,w  tym zarządzania projektami unijnymi, 
  • wdrażania nowoczesnych zasad zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej,
  • podniesienia poziomu świadczenia  usług publicznych poprzez wypracowanie odpowiednich standardów, ocenę kosztów i doskonalenie efektywności,
  • doskonalenia struktur organizacyjnych oraz procedur działania administracji publicznej z perspektywy realizacji celów strategicznych,
  • wykształcenia wzorowego systemu komunikacji z mieszkańcami,   organizacjami   społecznymi, przedsiębiorcami,
  • zidentyfikowania i usunięcia przeszkód w otoczeniu prawnym zakłócających funkcjonowanie samorządów.